Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2019

walkthemoon
Są zwyczajne godziny i są godziny ułomne, kiedy czas zatrzymuje się i potyka, kiedy życie - prawdziwe życie - wydaje się toczyć gdzieś indziej.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahereyes hereyes
walkthemoon
walkthemoon

frlcker:

do u ever wonder how many people’s dreams you have been in

Reposted fromwestwood westwood viahereyes hereyes
3951 1021 390
Reposted fromwestwood westwood viahereyes hereyes
2841 c798 390

unitedbyblue:

this with a side of whiskey, please. taken in yosemite by @joelbear #bluemovement

Reposted fromwestwood westwood viahereyes hereyes
3158 809f 390

San Francisco - On Top! by (Luca Pisanu)

Reposted fromwestwood westwood viahereyes hereyes
walkthemoon
walkthemoon
7069 b099 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagabrynia gabrynia
walkthemoon
6692 723e 390
Reposted fromikhakima ikhakima viasambaanka sambaanka
2397 2d95 390
Reposted frommsto msto viasambaanka sambaanka

September 18 2019

0940 8427 390
Reposted fromczarnycukier czarnycukier vianiskowo niskowo
walkthemoon
8060 7d84 390
walkthemoon
Trochę mi brakowało, żeby ktoś mi powiedział, że mam prawo popełniać błędy i że nie zawsze we wszystkim mam być najlepszy. I że mogę mieć ograniczenia.
— Piotr C.
walkthemoon
2171 d8e6 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viakingavonschabert kingavonschabert
walkthemoon
Reposted fromshakeme shakeme viahereyes hereyes
walkthemoon
1790 fe46 390
Reposted fromsoftboi softboi viahereyes hereyes
walkthemoon
walkthemoon
8449 e501 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viagabrynia gabrynia
walkthemoon
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl