Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

3448 90fb 390
Reposted fromkniepuder kniepuder viameovv meovv
walkthemoon
Reposted fromdobby dobby viaiamanartist iamanartist
walkthemoon
walkthemoon
Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadeepbluex deepbluex
walkthemoon
7713 9535 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaczoo czoo
walkthemoon
walkthemoon
walkthemoon
Reposted frombluuu bluuu viaSenyia Senyia
walkthemoon
Reposted frombluuu bluuu viaSenyia Senyia
walkthemoon
walkthemoon
Nawet stojąc w miejscu, można zabłądzić.
— Edward Stachura – Dzienniki. Zeszyty podróżne 1
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairbjarbirb irbjarbirb
W mojej duszy rosła straszna melancholia z pewnego powodu, który już nieskończenie mnie przerasta: mianowicie - ugodziło we mnie przekonanie o tym, że na świecie wszędzie jest wszystko jedno.
— Fiodor Dostojewski - Sen śmiesznego człowieka (via jestem-wojna)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viairbjarbirb irbjarbirb
walkthemoon
3246 b66b 390
Reposted from777727772 777727772 viaSkydelan Skydelan
walkthemoon
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk - "Bieguni"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaottak ottak
walkthemoon
Nie wstydzić się siebie. To jest jedyna prawdziwa wolność.
— fuckyourself.soup.
walkthemoon
2251 fd30 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viasilence89 silence89
4111 1a72 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viasilence89 silence89
walkthemoon
5491 575a 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

February 17 2018

8356 eb3b 390

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl