Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2017

Reposted fromshakeme shakeme viaupinthesky upinthesky
8039 4778 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaupinthesky upinthesky
3229 040c 390
Reposted fromsarazation sarazation viahope24 hope24

April 28 2017

W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viacziczi cziczi
7481 edbc 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacziczi cziczi
0426 5c60 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viacziczi cziczi
4521 c031 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacziczi cziczi
Istnieje ogromna różnica między lubieniem a kochaniem. Lubienie zawiera się w emocjach, kochanie natomiast - w woli. Nie sposób całkowicie kontrolować stanu lubienia, lecz miłość można nakazać. Lubienie to rodzaj reakcji, podobnie jak czkawka; kochanie - to decyzja lub postanowienie. Nie możemy polubić wszystkich, możemy natomiast wszystkich pokochać.
— abp Fulton J. Sheen
Reposted fromniewiastadzielna niewiastadzielna viahope24 hope24
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
Reposted fromScarletWolf ScarletWolf viahereyes hereyes
Poradź sobie z tym. To już nie potrwa długo.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahereyes hereyes
5002 6bdb 390
Reposted frompoppyseed poppyseed viahereyes hereyes
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viahope24 hope24
8326 bc3b 390
nadać kierunek 
Reposted byWpiwnicyUdziadka WpiwnicyUdziadka
Praw­dzi­wie kochasz wte­dy, kiedy nie wiesz dlaczego.
— Lew Tołstoj
Reposted frompresned presned viapodkrawatem podkrawatem
5183 7c56 390

loeildephotographie:

Alfred Eisenstaedt - Couple in Penn Station , 1943

Reposted fromLittleJack LittleJack viaottak ottak

April 27 2017

5856 a35d 390
Mój ukochany Kraków <3
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viacziczi cziczi
8572 40ee 390
Reposted fromaammaazing aammaazing viapomsa pomsa
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromwspomnienie wspomnienie viacziczi cziczi
9641 f47e 390
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viacziczi cziczi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl